Privacyverklaring

Wie zijn we

Dit is de privacyverklaring van Marit van de Leemkolk, Lindy Huijbregts en Jilke Dols/ Dynamiek Mediation & Interventies, te Utrecht 

(hierna: de “mediator”). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In deze privacyverklaring gevestigd kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon (06-48186140) of mail (info@mediation-dynamiek.nl). Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. Marit van de Leemkolk, Lindy Huijbregts en Jilke Dols/ Dynamiek Mediation en Interventies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden? Mediation dossier Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e- mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Facturering Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die worden verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. Contact Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat  dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, postadres, e-  mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt  (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). Wij verwerken deze persoonsgegevens  omdat dit noodzakelijk is voor het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden  en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. 

Contact

info@mediation-dynamiek.nl 

06-48186140 

www.mediation-dynamiek.nl 

Website analyse

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Mediationdossier Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien een verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren. Administratie Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Met wie delen wij uw gegevens? Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Rechten

U heeft de volgende rechten: 

A. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een 

kopie daarvan. 

B. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist 

of onvolledig zijn. 

C. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in 

bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

D.. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). 

E. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare 

en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een 

ander over te dragen. 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie 

artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan 

het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Wijzigingen 

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de 

toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring 

aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website 

plaatsen en/of u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen. 

Versie 1 juli 2022